Szanowni Państwo,

Zgodnie z zamieszczonym harmonogramem naboru na rok szkolny 2023/2024 otwarcie systemu rekrutacji nastąpi w dniu 28.07.2023 r. o godz. 9.00.

Link do elektronicznej rekrutacji:

https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Prosimy o uważne wypełnienie wniosku i dołączenie wymaganych oraz kompletnych dokumentów.

Jeżeli wniosek nie zostanie podpisany elektronicznie, to pobrany i podpisany  wniosek z wymaganymi dokumentami ( potwierdzenie przyjęcia kandydata do szkoły oraz inne potwierdzające spełnienie kryteriów) należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Bursy lub drogą elektroniczną na podany adres : rekrutacja@bursa.edu.gdansk.pl

Wniosek posiadający braki formalne takie jak: brak podpisu rodzica/opiekuna prawnego,  dokumentu potwierdzającego  przyjęcie  kandydata do gdańskiej szkoły oraz załączników potwierdzających  zaznaczone kryteria uprawniające do uzyskania dodatkowych punktów zostanie odrzucony, a kandydat  otrzyma status niezakwalifikowany do dalszej rekrutacji.

Do czasu zakończenia etapu wprowadzania wniosków tj. do 01.08.2023 do godz. 24.00 prosimy na bieżąco o sprawdzanie na swoim koncie systemu naboru czy wniosek nie posiada braków formalnych, które można do czasu zakończenia etapu uzupełnić.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie potwierdzą  woli przyjęcia (zgodnie z harmonogramem) uzyskują status zrezygnował.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów  brana jest pod uwagę kolejność zgłoszenia wniosku.

O przydziale wychowanków przyjętych do Bursy Gdańskiej im. I. Sendlerowej w danej lokalizacji decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Przypominamy, że niepełnoletni wychowankowie obcokrajowcy,  którzy zostaną przyjęci do Bursy Gdańskiej powinni mieć wyznaczonego opiekuna prawnego stale przebywającego w Polsce.

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy, wyłącznie na adres mailowy: rekrutacja@bursa.edu.gdansk.pl Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego. Odpowiedzi będą udzielane na podany przez Państwa adres mailowy.