Wniosek o przyjęcie do Bursy Gdańskiej na rok szkolny 2022/2023Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychLista osób przyjętych do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej na rok szkolny 2022/2023

Wszelkie informacje dot. przyjazdu wychowanków będą zamieszczona na naszej stronie w dniu 26-08-2022r.Elektroniczny nabór do Bursy Gdańskiej
KRYTERIA PRZYJĘCIA DO BURSY GDAŃSKIEJ
Harmonogram rekrutacji do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej na rok szkolny 2022/2023Szanowni Państwo,

Zgodnie z zamieszczonym harmonogramem otwarcie systemu rekrutacji nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godz. 9.00.

Na stronie internetowej Bursy Gdańskiej został umieszczony link w zakładce NABÓR DO BURSY/Informacja o naborze do elektronicznej rekrutacji do naszej placówki.

Prosimy o uważne wypełnienie wniosku i dołączenie wymaganych oraz kompletnych dokumentów.

Jeżeli wniosek nie zostanie podpisany elektronicznie, to pobrany i podpisany wniosek z wymaganymi dokumentami ( potwierdzenie przyjęcia kandydata do szkoły oraz inne potwierdzające spełnienie kryteriów) należy dostarczyć drogą elektroniczną na podany adres : rekrutacja@bursa.edu.gdansk.pl lub adres EPUAP: BG_Gdansk , lub osobiście do sekretariatu Bursy w godz.9-14 w siedzibie przy ul. Piramowicza 1/ 2.

Wniosek posiadający braki formalne takie jak: brak podpisu rodzica/opiekuna prawnego oraz dokumentu potwierdzającego przyjęcie kandydata do gdańskiej szkoły nie będą rozpatrywane, a kandydat otrzyma status niezakwalifikowany do dalsze rekrutacji.

Jeżeli wniosek o przyjęcie z wybranymi przez rodzica/ opiekuna prawnego kryteriami nie będzie posiadał wymaganych załączników to punkty nie zostaną przyznane.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia (zgodnie z harmonogramem) uzyskują status zrezygnował.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów brana jest pod uwagę kolejność zgłoszenia wniosku.

O przydziale wychowanków przyjętych do budynków Bursy Gdańskiej w danej lokalizacji decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Przypominamy, że niepełnoletni wychowankowie obcokrajowcy, którzy zostaną przyjęci do Bursy Gdańskiej powinni mieć wyznaczonego opiekuna prawnego stale przebywającego w Polsce.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy, wyłącznie na adres mailowy rekrutacja@bursa.edu.gdansk.pl Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego. Odpowiedzi będą udzielane na podany przez Państwa adres mailowy. 

KRYTERIA PRZYJĘCIA  DO BURSY GDAŃSKIEJ

  1. a) ustawowe – zgodnie z art. 131 ust.2 Prawo oświatowe

L.p.

 

 

Kryterium

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

 

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Wielodzietność rodziny kandydata- oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, a rodzina –oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

5

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.

5

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica.

5

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania  administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona„ za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

5

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5

 

  1. b) ustalone przez organ prowadzący

L.p.

 

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

Liczba punktów

1.

Sieroctwo kandydata w tym pełnoletniego, opuszczającego placówkę opiek.-wych. lub rodzinę zastępczą. 

Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej lub rodziny zastępczej.

3

2.

Pobieranie nauki w branżowej szkole specjalnej I stopnia. 

Zaświadczenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki  w szkole prowadzonej przez Miasto Gdańsk .

5

3.

Pobieranie nauki w szkole prowadzonej przez Miasto Gdańsk.

Zaświadczenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki  w szkole prowadzonej przez Miasto Gdańsk.

5

4.

Pobieranie nauki w oddziale sportowym, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Miasto Gdańsk.

Zaświadczenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki  w wymienionych oddziałach lub szkołach. 

5

5.

Tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wojewódzkich lub ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

2

6.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa, które jest wychowankiem/ami  Bursy Gdańskiej j i kontynuuje pobyt w roku szkolnym, na jaki składany jest wniosek o przyjęcie.

 

Oświadczenie rodzica /w przypadku kandydata niepełnoletniego/ lub oświadczenie kandydata /w przypadku kandydata pełnoletniego/ o posiadaniu rodzeństwa, które jest wychowankiem Bursy i kontynuuje pobyt w roku szkolnym, na jaki składany jest wniosek.

3